E - Tahsilat

İcra ve İflas Hukuku

İcra Ve İflas Hukuku

  • Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi,
  • Borçlunun malvarlığının ararştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz,
  • Mahkemeden ihtiyati haciz kararı alma, bu kararı tatbik etme,
  • İstihkak davası, diğer icra hukuk davaları,
  • Hacizli veya rehinli menkul veya gayrimenkul satışı,
  • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
  • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması
  • Ticaret mahkemelerinden iflas kararı alma,
  • İcra ceza davaları
Yukarı kaydır